/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین دوره دوم متوسطه

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین ریاضیات دهم و یازدهم

آموزش آنلاین ریاضیات دهم و یازدهم

امیرمحمّد چرخی اینانلو

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فیزیک دهم

آموزش آنلاین فیزیک دهم

امیرمحمّد چرخی اینانلو

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

زهرا میرحسینی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی دهم

آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی دهم

عاطفه نظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فیزیک

آموزش آنلاین فیزیک

دانیال شمس

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی کتابهای متوسطه اول و دوم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی کتابهای متوسطه اول و دوم

رضاکردی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات

آموزش آنلاین ریاضیات

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی

آموزش آنلاین شیمی

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین دین و زندگی

آموزش آنلاین دین و زندگی

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فلسفه و منطق

آموزش آنلاین فلسفه و منطق

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی دوازدهم

آموزش آنلاین شیمی دوازدهم

زهرا قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی یازدهم

آموزش آنلاین شیمی یازدهم

زهرا قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی دهم

آموزش آنلاین شیمی دهم

زهرا قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی متوسطه دوم و کنکور

آموزش آنلاین شیمی متوسطه دوم و کنکور

محمدحسین آدینه

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس