/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین ترکی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

مهتا مجاوری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ترکی استانبولی

آموزش آنلاین ترکی استانبولی

سمیرا شقاقی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

سپیده علیمیرزایی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

محمد آشتیانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مکالمه زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین مکالمه زبان ترکی استانبولی

مهتا مجاوری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تدریس زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین تدریس زبان ترکی استانبولی

یاسمن طلوعی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کلاس های TTC  ترکی استانبولی

آموزش آنلاین کلاس های TTC ترکی استانبولی

مهتا مجاوری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

حمید آقایی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

بهار قلی زاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

راضیه علیزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

حسین پورموسی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس