/ موسیقی /

کلاس های آنلاین آواز (همه ژانرها)

آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران

آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران

علیرضا گلبانگ

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران (ویژه بانوان)

نوشین غیور

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تصنیف خوانی (با استفاده از فایلهای بی کلام تصانیف)

آموزش آنلاین تصنیف خوانی (با استفاده از فایلهای بی کلام تصانیف)

حجت معمار مقدم

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران

آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران

مسعود خادم

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

فرشته شمس

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین سرایش و تربیت شنوایی

آموزش آنلاین سرایش و تربیت شنوایی

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز ایرانی، تصنیف و ترانه های پاپ(ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز ایرانی، تصنیف و ترانه های پاپ(ویژه بانوان)

سارا صفاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی (ویژه بانوان)

الهام افتخاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

مهسا عظیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تصنیف خوانی ، آواز محلی خراسان(ویژه بانوان)

آموزش آنلاین تصنیف خوانی ، آواز محلی خراسان(ویژه بانوان)

الهام کریمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و صداسازی موسیقی اصیل ایرانی

آموزش آنلاین آواز و صداسازی موسیقی اصیل ایرانی

امیر عبدالعظیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین خوانندگیِ تصانیف ایرانی و صداسازی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین خوانندگیِ تصانیف ایرانی و صداسازی (ویژه بانوان)

فهیمه موسوی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین صدا سازی و آواز پاپ (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین صدا سازی و آواز پاپ (ویژه بانوان)

نازلی سلطانزاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران (ویژه بانوان)

نگار گرجیان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز کلاسیک و پاپ، سلفژ (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز کلاسیک و پاپ، سلفژ (ویژه بانوان)

نازنین روستا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس