آموزش تعمیرات سخت افزار (board)

سخت افزار
مدت کلاس : 60 دقیقه
0 کلاس برگزار شده
پکیج پنج جلسه : 1,250,000 تومان
پکیج ده جلسه : 2,400,000 تومان
یک جلسه 260,000 تومان